Posts Tagged ‘Math’

เปิดสอนพิเศษ IGCSE วิชา Math, Physics, และ Business Studies

ด่วน!!!! สำหรับการสอบ IGCSE : OCT /NOV2012 เปิดสอนพิเศษ IGCSE วิชา Math, Physics, และ Business Studies สอนโดยผู้มีประสบการณ์ตรงผ่านการสอบ IGCSE วิชา Math และ Physics ได้ A* ทั้ง 2 วิชา (เกรด A* คือคะแนนที่สูงกว่า Aธรรมดา) อีกทั้งมีประสบการณ์สอนมาแล้วมากมาย โดยจะทำการสอนเนื้อหาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ วิเคราะห์ และนำมาปรับใช้กับข้อสอบได้ จากนั้นทำข้อสอบ (past paper) ให้ชำนาญ และสุดท้ายมีการสอบประเมินวัดผลก่อนการไปสอบIGCSEได้จริง เปิดสอนIGCSE ทั้งแบบกลุ่มเล็กที่สอนทั่วถึงแน่นอน และสอนแบบตัวต่อตัว ราคาเริ่มต้นเพียงชั่วโมงละ 350 บาท เท่านั้นนนน!!!!! ติดต่อด่วน: 085-1212-065