Posts Tagged ‘Accounting’

Accounting dict ศัพท์บัญชีบริหารเบื้องต้น

Accounting dict ศัพท์บัญชีบริหารเบื้องต้น POHR: Predetermined OverHead Rate = อัตตราที่กำหนดว่าจะต้องจ่าย (การกำหนดต้นทุนโสหุ้ยโดยการคาดคะเน) DM: Direct Material = วัตถุดิบทางตรง DL: Direct Labor = แรงงานทางตรง MOH: Manufacturing OverHead = ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ MOHA: Manufacturing OverHead Appline= คำนวนค่าใช้จ่ายในการผลิดอื่นๆ WIP: Work In Process = งานที่กำลังทำอยู่ FG: Finished Goods = สินค้าผลิตเสร็จ Cost of goods sold = ต้นทุนขาย Gross margin = กำไรขั้นต้น OS: Opportunity Cost =