Posts Tagged ‘1ปี’

ประมาณค่าใช้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ Niigata 1ปี

001 2017-12-19 14.37

ประมาณค่าใช้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ Niigata 1ปี อันนี้คือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงในการไปเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ Niigata นะครับ และเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ยังไงถ้าไปเรียนมาแล้ว ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จะมาบอกอีกที ขึ้นอยู่กับค่าเงินด้วยนะครับ อันนี้อัตราแลกเปลี่ยนคือประมาณ 0.2950 นะครับ แล้วก็จะมีค่าขอเอกสารยิบย่อยไม่ได้รวมนะครับ ส่วนแรกจะประมาณค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายก่อนที่จะไปเรียนนะครับ คือต้องจ่ายตั้งแต่ก่อนไปเลย 1. ค่าสมัครเรียน 20,000 เยน ประมาณ 6,000 บาท 2. ค่าวีซ่า 2,200 บาท 3. ค่าเครื่องบินไป ประมาณ 15,000 บาท 4. ค่าเรียน 1ปี ประมาณ 210,000 บาท 5. ค่าหอพักจ่ายล่วงหน้า 6เดือน 180,000 เยน ประมาณ 53,000 บาท ค่าใช่จ่ายที่ต้องจ่ายก่อนเดินทางก็ประมาณ 286,200 บาท จริงๆแล้วถ้ารวมค่าใช้จ่ายอื่นๆพวกขอเอกสาร ซื้อเสื้อผ้า กระเป๋า ชองใช้ส่วนตัว ก็ประมาณ