ตัวอย่างอีเมล์ ทางการสุภาพ หลังประชุม ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างอีเมล์ สุภาพ หลังประชุม ภาษาอังกฤษ

Dear Mr.H. เรียนคุณเฮช
My name is A. ผมชื่อ เอ
I’m C’s assistant. ผมเป็นผู้ช่วยของ ซี
It was a pleasure to meet you. ผมรู้สึกประทับใจมากที่ได้พบคุณ
Mr.C. would like to thank you for coming and making the meeting so successful. คุณซีอยากจะขอบคุณมากที่เข้ารวมประชุมและทำให้การประชุมสำเร็จด้วยดี
He would like to review the contract with you Wednesday the 16th. เขาต้องการที่จะตรวจสอบสัญญาอีกครั้งในวันพุธที่ 16
If you would prefer to meet another day, please let us know. ถ้าคุณต้องการวันอื่น กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ
Best regards ขอบคุณครับ
A W. for C.

Dear Ms.A เรียนคุณ เอ
I’m writing you in regard to the meeting between Mr.J and Mr.H this morning at 10:30 am. ผมเขียนอีเมล์มาขอบคุณ การประชุมระหว่างคุณ เจ กับ คุณ เฮช ตอนเช้าเวลา 10โมงครึ่ง
Mr. J. Believes the meeting was quite successful. คุณ เจ เชื่อว่าการประชุมสำเร็จไปด้วยดี
He has requested and additional meeting Wednesday the 23rd at 10:00 in the morning to review the contract. เขาต้องการที่จะชุมเพิ่มเติมวันพุธที่ 23 ตอน 10 โมงเช้า เพื่อตรวจสอบสัญญา
Please advise me as to whether this date and time will work well for Mr. H. กรุณาแนะนำวันและเวลาที่สะดวกสำหรับคุณ เฮช
Furthermore, he requests that you attend as well. นอกจากนี้ เขาต้องการให้คุณเข้าร่วมด้วย
Please let Mr. J. or me know if you will be in in attendance. กรุณาแจ้งให้คุณเจ หรือ ผมทราบถ้าคุณจะเข้าร่วม