วิธี ตั้ง batch file auto backup แบบไม่เขียนทับ และทำ schedule

วิธี ตั้ง batch file auto backup แบบไม่เขียนทับ ตั้งเวลาไว้อัตโนมัติทำทุกวัน

1. สร้างไฟล์ .txt ขึ้นมา 1 ไฟล์

1005 May. 03 14.07

2. พิมพ์ robocopy /E /XC /XN /XO “D:\AutoBackup” “E:\BackupData”

โดยที่ D:\AutoBackup คือ ไฟล์ต้นฉบับที่จต้องการจะ backup
และ E:\BackupData คือ ไฟล์ปลายทางที่ต้องการจะนำไฟล์ไปเก็บ

1006 May. 03 14.10

3. จากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น อะไรก็ได้แต่นามสกุลเป็น .bat

1003 May. 03 14.06

4. เปิด task schdule
1008 May. 03 14.12

5. Create Basic Task
1009 May. 03 14.13

6. กดตามขึ้นตอนไปเรื่อย

1010 May. 03 14.14

1011 May. 03 14.14

เลือกไฟล์ที่สร้างมาเมื่อสักครู่

1012 May. 03 14.15

กด Finish ก็เสร็จเป็นการสร้าง schedule backup เรียบร้อย