จริงๆแล้ว แปล ภาษาอังกฤษ

คำว่าจริงๆแล้ว ใช้ได้หลายคำเช่น

in fact
actually
in reality